Propostas principais para a nova lexislatura.

A Marea Veciñal ten unha serie de propostas programáticas que poderedes consultar no folleto informativo que estamos a distribuir durante esta campaña. Aínda que temos moitos máis proxectos interesantes que iremos publicitando nos próximos dias, estas son as medidas máis urxentes que queremos que coñezades:

undefinedRehabilitación do Municipio:

Desenvolveremos un plan integral urxente que poña en valor o municipio, rehabilitando beirarrúas, parques infantís, xardíns, etc.

undefinedAcordos coas empresas:

Potenciaremos a contratación de persoas de Culleredo, adoptando acordos coas empresas do noso concello.

undefinedFamilias numerosas

Estableceremos axudas ás familias numerosas reducindo impostos e taxas, e negociaremos convenios con empresas locais para a aplicación de bonificacións.

undefinedPlan de comercio local: 

Crearemos un plan de comercio local, traballando na fidelización de clientes, así como reforzando a imaxe e atractivo das zonas comerciais.

undefinedTransporte público: 

Promoveremos a construción dunha estación intermodal, así como dous aparcadoiros disuasorios que permitirán a conexión cuns servizos de transporte de alta capacidade para favorecer os desprazamentos.

undefinedSeguridade viaria: 

Revisaremos e actualizaremos de maneira inmediata a sinalización e luminarias de todo o concello con especial interese nas zonas do rural, e con sistemas de eficiencia enerxética.

undefinedBecas a estudantes: 

Crearemos un programa de becas para estudantes e facilitaremos a tramitación de becas doutras administracións.

undefinedOficina de turismo: 

Abriremos un Centro Integral de Turismo para a dar a coñecer e por en valor o territorio de Culleredo e a súa historia, costumes e tradicións.

undefinedOrganización educativa: 

Seguiremos traballando para conseguir a revisión do mapa educativo do concello, que leve a unha mellor distribución dos centros educativos e evite as improvisacións habituais en cada curso escolar.

undefinedApoio á conciliación: 

Crearemos comedores atendidos. O centro de estancias curtas favorecerá a conciliación a familias con persoas dependentes. Poremos en marcha outras medidas en colaboración coas asociaciñons veciñais, como as casas niño.