Inscríbete na MVC

 

 

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO infórmalle e vostede consente, que os seus datos pasen a formar parte dun ficheiro titularidade da MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO cuxa finalidade é xestionar a súa afiliación.

Así mesmo, consente expresamente que os seus datos sexan utilizados para remitirlle información acerca das nosas actividades, novidades e servizos por calquera medio, incluído sms ou correo electrónico.

Os datos de carácter persoal obxeto do tratamento sólo poderán ser comunicados a un terceiro para o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas do cedente e do cesionario co previo consentimento do interesado.

Vostede garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación.

Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e/ou oposición (dereitos ARCO), remitindo un escrito coa referencia “Protección de Datos”, xunto coa fotocopia do seu DNI á seguinte dirección de correo electrónico: organizacion.mvculleredo@gmail.com.